Pionérprosjekt på utvikling av økologiske grunnkart

Frisk Oslofjord har vært et pionérprosjekt på å utvikle marine økologiske grunnkart, bygget på tradisjonell havbunnskartlegging og løst i samarbeid med brukere, forvaltningen og andre prosjekt innen samme tematikk. Disse videreutvikles i Frisk Oslofjord 2 og prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen».

Et av formålene med «Frisk Oslofjord» har vært å produsere ny kunnskap som danner grunnlag for framtidig forvaltning av nasjonalparkene. Kunnskapsgrunnlaget skal formidles gjennom «økologiske grunnkart». Vårt håp er at ny teknologi vil bidra i videre kartlegging og at disse verktøyene vil ha verdi for videre forvaltning av det marine miljøet i Oslofjorden. «Frisk Oslofjord» og «Marine grunnkart» danner grunnlaget for morgendagens kystkartlegging.

Hva er «økologiske grunnkart»?

Begrepet «økologiske grunnkart» ble først lansert i Klima og miljødepartementets Meld. St. 14 (2015–2016) «Natur for livet». De nye økologiske grunnkartene ble definert som en samling «kart-lag» med stedfestet informasjon om naturtyper, arter og landskapstyper som skulle danne et grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning.

Prosjektet har gjennom nybrottsarbeid med stor forskningsinnsats utviklet ny kartleggings- og overvåkingsteknologi med selvgående undervannsfarkoster for kartlegging på dypt vann og fly-droner for kartlegging på grunt vann. Teknologien skal nå tas i bruk i flere prosjekter i tillegg til Frisk Oslofjord 2 – blant annet det nasjonale havkartleggingsprogrammet. Metodikken for bruk av fly-droner i grunne farvann utvikles videre i «SeaBee» (https://seabee.no/ – et stort nasjonalt infrastrukturprosjekt).

Resultater

Frisk Oslofjord har vært et pilotprosjekt for utvikling av et marint økologisk sjøkart for deler av Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. 50 % av arealet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker er kartlagt og nye kunnskapskart er publisert. Naturtypekartene viser utbredelse av arter og naturtyper, bølger, strøm, geologi, bunnsedimenter og det marine undervannslandskapet. I tillegg er eksisterende kunnskap systematisert for å øke tilgjengeligheten til kunnskapen og bidra til kunnskapsbasert forvaltning.

Utveksling av kunnskap mellom Frisk Oslofjord og «Marine grunnkart i kystsonen» har bidratt til god utvikling og sikrer at kunnskapen blir tilgjengelig videre ved at Frisk Oslofjord kart gjøres tilgjengelig for allmenheten hos GeoNorge.