Kystverket planlegger å starte mudring ved Borg havn

Planen er å deponere de reneste mudringsmassene i sjødeponi i Fredrikstad kommune. Nå skriver Kystverket at arbeidet skal starte høsten 2024.

– Vi vet at det er mer enn nok volum i det planlagte deponiområdet i Fredrikstad kommune til å ta imot de mengdene som er planlagt deponert i sjø. Selv om prosjektet gjerne også ville bruke den delen av deponiområdet som ligger i Hvaler kommune, så er ikke det nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av prosjektet, forteller Kystverkets prosjektleder Martin Fransson i en pressemelding.

Innseiling Borg havn-prosjektet skal gjøre seilasen gjennom Røsvikrenna tryggere og bidra til bedre fremkommelighet inn til Borg havn. Tiltaket reduserer sannsynligheten for grunnstøtinger og sammenstøt som kan resultere i miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat. Det reduserer også oppvirvlingen og spredningen av bunnsedimenter fra skipstrafikken inn og ut av havna.

Det har vært et svært omdiskutert prosjekt i Fredrikstad, Østfold og kommuner rundt Oslofjorden. Mange har ment at Hvalerskjærgården er blant Oslofjordens mest artsrike områder, og at mudring her vil gjøre stor skade. Det har også vært uenigheter hvor mudder skal plasseres. Derfor ble mudder-prosjektet satt på vent tidligere i år, blant annet på grunn av press fra lokale politikere.

Les saken her: Statsforvalteren sier nei til mudring i Hvalerskjærgården

Politisk og faglig forankret

Prosjektet har både den politiske og den faglige forankringen som trengs for å gjennomføres. Regjeringen har gitt Kystverket i oppdrag å gjennomføre tiltaket og Stortinget har bevilget midler til prosjektet i statsbudsjettet for 2023. Tiltaket har fått de nødvendige tillatelsene, i form av mudrings- og deponeringstillatelse fra Miljødirektoratet og rammetillatelse fra Fredrikstad kommune, der utdypning og deponering skal skje. Fredrikstad formannskap kom dessuten nylig med en høringsuttalelse til Hvaler kommunes varsel om omregulering. Fredrikstad støtter og uttrykker tillit til gjennomføringen av prosjektet og de vurderinger som ligger til grunn.

– Vi er selvsagt klar over at det er lokal uro, særlig i Hvaler kommune, for at prosjektet skal kunne skade miljøet, men vi er trygge på kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Resultatene fra høstens prøvemudring viser også at prosjektet trygt kan gjennomføres innenfor tillatelsen gitt fra Miljødirektoratet, sier Fransson.

Godt kunnskapsgrunnlag

De faglige utredningene, som er det dokumenterte kunnskapsgrunnlaget for prosjektet, har blitt vurdert av fagfolkene i både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet gikk nøye gjennom kunnskapsgrunnlaget i behandlingen av mudrings- og deponeringstillatelsen til prosjektet, og departementet gjorde det samme i den påfølgende klagebehandlingen. Konklusjonen deres er den samme. Prosjektet kan gjennomføres på forsvarlig vis uten å gi skader på miljøet. Tillatelsen er derfor gitt med strenge vilkår som må følges.

Tillatelsen fra Miljødirektoratet om mudring og deponering i farleia ble stadfestet så sent som i 2020. Det er ikke kommet ny kunnskap etter den tid som endrer beslutningsgrunnlaget. Tvert imot så viste fjorårets prøvemudring at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for tillatelsen stemmer.

Oppstart høsten 2024

Prosjektet planlegger nå for en oppstart høsten 2024. Kystverket ønsket å avvente anskaffelsesprosessen inntil det forelå en avgjørelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken i klagesaken mot Hvaler kommunes midlertidige byggeforbud i sjødeponiområdet. En oppstart høsten 2024 sikrer også tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en grundig anskaffelsesprosess, der Kystverket i dialog med leverandørmarkedet skal finne frem til hva som er de beste metodene for gjennomføring.

– Vi trenger nå å komme i gang og iverksetter derfor anskaffelsesprosessen med mål om å kontrahere en hovedentreprenør i år. Da får både vi i Kystverket og entreprenøren god tid til å forberede en best mulig prosjektgjennomføring, avslutter Fransson.