Tilskudd til nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg

Tilførslene av nitrogen må reduseres raskt for å bedre tilstanden i Oslofjorden. En ny tilskuddordning til kommunene har høringsfrist 24. juli.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er kritisk. En av årsakene er at utslipp av kommunalt bidrar med store tilførsler av nitrogen, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Regjeringen har bevilget seks millioner kroner over statsbudsjettet i 2023 til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Midlene skal brukes til tilskudd for kommuner og kommunalt eide selskaper innenfor Oslofjordens nedbørsfelt til planlegging og prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg.

Miljødirektoratet skal forvalte tilskuddsordningen. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi utarbeidet forslag til forskrift som fastsetter rammene for tilskuddsordningen.

Her kan du lese høringsforslaget