Oslofjordens utfordringer

Det er godt kjent at Oslofjorden er i en kritisk tilstand. Torsken er f.eks. nesten helt borte hovedsakelig grunnet overfiske, og nye uønskede arter presser seg frem på grunn av klimaendringene. Stadig flere mennesker bor langs fjorden og forvaltningen sliter med å få til helhetlige grep som virker.

Basert på dette har regjeringen laget en handlingsplan for Oslofjorden, som nå er på vei til å bli satt ut i livet. Dere skal vurdere denne planen.

Del 1: Les planen

Last ned planen her. Studér særlig sammendrag, grafer og figurer og markér det dere synes er viktig.

Del 2: Diskuter planen

Diskuter planen dere i mellom.  Er det noen deler dere ble overrasket over at var med? Dekker planen alt som bør være med? Drøft gjerne et par utvalgte temaer mer i detalj.

Del 3: Skriv et notat

Lag et notat der dere drøfter planen. Identifisér det dere mener er sterke og svake sider og vurdér samlet sett om dere tror planen er tilstrekkelig eller ikke for å få en sunn Oslofjord i fremtiden. Begrunn svaret. Utdyp med de utvalgte temaene fra del 2, som dere drøftet i detalj.

Forslag til elevoppgave

Gruppeoppgave passer godt: Gjennomfør disse 3 delene og lag et notat der dere drøfter utkastet til helhetlig plan for Oslofjorden.