Vannkjemi

Næringssalter er en stor utfordring i alle havområder, også i Oslofjorden. Her skal vi se nærmere på denne problemstillingen og arbeide med datasett fra Havforskningsinstituttet.

Del 1: Les om næringssalter

Problemet med næringssalter er at de bidrar til overgjødsling. Sett dere inn i problematikken og status i Norge ved å studere nettsidene til Miljøstatus.

Del 2: Les om næringssalter i Oslofjorden

Les om Næringssalter i Helhetlig plan for Oslofjorden (punkt 2.1.1 og 2.1.2).

Del 3: Vurder virkelige data fra Oslofjorden

Havforskningsinstituttet måler næringssalter igjennom hele året rundt om i Oslofjorden. Her er et tilpasset datasett for Fosfat (PO4) og Nitrat (NO3), samt temperatur, saltinnhold og tetthet.

Datasett fra stasjon 701 år 2018 (Excel-fil) 

Se på datasettet og finn svaret ved å fremstille dataene i egnede grafer (dere må velge noen som fremstiller dataene korrekt) og så tolke:

  • Hvordan endrer lufttemperaturen seg igjennom året?
  • Hva med temperaturen i vannet etter forskjellig dyp vinter og sommer?
  • Hvordan forklarer dere forskjellene?
  • Hvordan endrer saltinnhold og tetthet seg med årstid og dybde? Forklar, og hvorfor følger de hverandre?
  • Hvordan endrer fosfat seg med årstid og dybde? Hvorfor?
  • Hvordan endrer nitrat seg med årstid og dybde? Hvorfor?
  • Hva kan være forklaring på forskjell på fosfat og nitrat-kurvene? Finn forskjellene og forklar.

Vurderingen av disse spørsmålene kan gjerne oppsummeres skriftlig og med bruk av grafene generert.

Forslag til elevoppgave

Gjennomfør del 1-3 som skissert. I del 3 velges noen av problemstillingene ut.